Open Atrium: una intranet open source

Open Atrium es un software de trabajo colaborativo, de código abierto y basado en la arquitectura de Drupal. Aunque inicialmente fue diseñado para adaptarse a muchos y distintos entornos de trabajo, está convirtiéndose en una opción destacada en el sector educativo. Esto se debe a las distintas funcionalidades y aplicaciones que lo conforman, ya que responden a muchas de las necesidades que presentan los contextos formativos: blogs, cuadernos de notas virtuales, mensajería interna (inspirada en Twitter), gestor de proyectos, calendarios, panel informativo, etc.

 
El proceso de instalación no difiere del seguido con Moodle o Joomla, pero requiere cierto grado de familiaridad con el uso de servidores. Una vez instalado en nuestro servidor, podemos personalizar la apariencia del sitio e instalar otros complementos a parte de los anteriormente citados.

Open Atrium es pues una buena opción para dotar nuestro centro educativo de una completa intranet. Por una parte, integra los elementos básicos para la gestión de docentes, alumnos, calendarios e informaciones generales y, por otra, permite crear distintos grupos de trabajo según interese.

 

 

Què és Moodle?

Moodle és un Entorn Virtual d’Aprenentatge (VLE) que, des del punt de vista TIC, destaca per ser un projecte dinàmic, obert i lliure i, des del punt de vista pedagògic, destaca per la seva fonamentació constructivista de l’aprenentatge. La seva integració en centres escolars i formatius pot respondre tant a ensenyaments bimodals, com virtuals, com, fins i tot, estrictament presencials.

El gran valor afegit de Moodle en l’educació es troba en les possibilitats de desenvolupar un autèntic entorn de construcció de l’aprenentatge, fomentant l’aprendre a aprendre, gràcies a una bona articulació entre metodologia i tecnologia.

Per aquest motiu, Moodle concep l’alumne com el protagonista actiu del seu procés formatiu i al docent com a mediador entre alumne i objectes d’aprenentatge. En aquest context, doncs, l’alumne treballarà i generarà coneixement a partir de la realització de les activitats d’aprenentatge i de la interacció amb els seus companys i el mestre; mentre que el docent serà responsable del disseny del procés d’ensenyament – aprenentatge i desenvoluparà un rol essencialment d’orientador.

Les eines de treball en aquest entorn són moltes i diverses: wikis, fòrums, qüestionaris, tallers, etc. que segons la temàtica i l’enfocament poden utilitzar-se de mútiples maneres. Pel que fa als continguts, existeixen també diverses maneres de presentar-los: documents de descàrrega, senzilles pàgines web, enllaços, glossaris, etc. Cal destacar, a més a més, una característica molt important: Moodle permet inserir codis html d’altres fonts. Això vol dir, que s’hi poden integrar molts recursos externs: vídeos de youtube, JClics, llibres digitals, Google maps, audicions, etc.

Fa poques setmanes es va presentar Moodle 2.0 una nova versió d’aquest entorn virtual d’aprenentatge, millorada i amb noves prestacions. I és que Moodle és una bona eina que els docents no podem passar per alt.